Showing posts with label Publications. Show all posts
Showing posts with label Publications. Show all posts

Sunday, April 27, 2014

නේවාසිකාගාර ගැටලුවට විසදුම් ඉල්ලීම හේතුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් 20 දෙනෙකුගේ ශිෂ්‍යභාවය අහිමි කිරීම සම්බන්ධව සියලු පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කිරීමයි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාර පිළිබද විස්තර හා එහි ඇති වී අති ගැට`එ

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුහු 10 000 ට අධික ප‍්‍රමාණයක් අධ්‍යාපන පීඨ 07 හා මණ්ඩප 02 ක ඉගෙනුම ලබති. මෙයින් වාර්ෂිකව නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලැබෙන්නේ සිසුන් 3000 ට පමණ අඩු පිරිසකටය. එහිදි නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීමේදි සලකා බැලෙන නිර්ණායක ලෙස,
මු`එ පවුලේ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් ලක්‍ෂයට වඩා අඩුවීම
විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට නිවසට ඇති දුර කි.මී.50 ට වැඩිවීම
ශිෂ්‍යයා රැුකියාවක් නොකිරීම
ආදි ලෙස ප‍්‍රධාන කරුණු සලකා බැලේ. මෙය විශ්වද්‍යාලය මගින් සාදාගන්නා ලද නිර්ණායක වන අතර පිටස්තර කිසිදු ආයතනයකින් හෝ මේ ස`දහා නිර්ණායක දක්වා නොමැත. මේ ආකාරයෙන් නේවාසිකාගාර ලබන මු`එ සිසුන් ප‍්‍රමාණයෙන් 35% ක් පමණ වන අතර එය වාර්ෂිකව වෙනස්වීම්වලට ලක්වේ. මෙලෙස ලබාදෙන නේවාසිකාගාර නිසි කළමණාකරණයකින් තොරව ලබාදෙන අතර නිශ්චිත ප‍්‍රමිතියකට අනුව ද සිදු නොකරයි. විශ්වවිද්‍යාලයක නේවාසිකාගාර විශ්වවිද්‍යාල භූමියේම පිහිටා තිබිය යුතු අතර එමගින් ඔවුන්ගේ ශාස්ත‍්‍රීය කටයුතු වඩාත් පහසු කරගත හැකිය. එමෙන්ම වඩාත් ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු උපාධිධාරියකු නිර්මාණය කිරීමට නම් නිතර විශ්වවිද්‍යාලයට ප‍්‍රවේශ වීම මෙන්ම ප‍්‍රායෝගික කාර්යයන් සිදුකිරීමට අවැසි නිදහස, ඉඩකඩ සිසුන්ට නේවාසිකාගාර විශ්වවිද්‍යායට සමීපව පිහිටා තිබීමෙන් ලබාගත හැකිය. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ගත්විට බොහෝමයක් නේවාසිකාගාර පිහිටා තිබෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දුරින් වන අතර අවස්ථාව හා අවශ්‍යතාවය තිබුණ ද පරිපාලනය නිසි සැලකිල්ලක් හෝ වගකීම් සහගතව කටයුතු නොකරයි. නේවාසිකාගාර ගැට`එ විස`දීම වෙනුවට පරිපාලනය එය කල්මරමින් තව තවත් ගැට`එ උග‍්‍ර කරනු ලබයි. මෙම තත්වය හමුවේ සිසුන් ලෙස අපට ඇස් කන් පියාගෙන සිටිය නොහැකි අතර ඒ වෙනුවෙන් ශිෂ්‍ය කි‍්‍රයාමාර්ගවලට අවතීර්ණවීමට තීරණය කළෙමු. ඒ තත්වය තුළ ප‍්‍රශ්න නිර්මාණය කරන ලද පරිපාලනය සාධාරණත්වය හා අයීතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි සිසුන්ට මර්දනය දියත් කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සතුව දැනට තිබෙන නේවාසිකාගාර හා එහි විස්තර
University of Colombo owned Hostels[1]
Hostel Name
Address
Telephone
Warden
Sub Warden
Kithyakara Men’s Hostel
87, Anandarajakaruna Mawatha, Colombo 10.
0112681728
Dr.Chandsiri Niriell,Dept. Of Sociology.
Mr. W.W.G. Jayantha
Havelock Women’s Hostel
90, Sri Sambuddhathwa Jayanthi Mawatha, Colombo 05.
0112508223
DrS.Ukwatta, Dept. Of Demogrphy.
Mrs. K. M. Jayasinghe
Bullers Women’s Hostel
37/15, Bullers Lane, Colombo 07.
0112508222
Dr.Dilhara Atigala, Dept. Of Statistics.
Mrs. D. S. De Silva
Muttiah Women’s Hostel
48, Muttiah Road, Colombo 02.
0112304393
Mrs. Jeeva Niriella, Faculty Of Law.
Mrs. W. M. S. Weerasekara
De Saram Women’s Hostel
215, De Saram Place, Colombo 10.
0112681121
Dr.S.Sri Ranganathan, Dept. Of Pharmacology.
Mrs. M. N. P. Perera
Blomfontein Men’s Hostel
176, Norris Canal Road, Colombo 8.
0112691789
Dr. Malik Samarasinghe, Dept. Of Surgery.
Mr. P. K. Ekanayake
De Saram (New) Women’s Hostel
220, De Seram Place, Colombo 10.
0112681892
Dr. P.S. Saputhanthri, Dept. Of Plant Science.
Mrs. S. Kumarihamy
Thelawala Hostel (Male)
N0-92, Sri Sasanajothi mawatha, Thelawala, Rathmalana.
0112636396
Not Nominated
Not Nominated

University of Colombo rented out Hostels3

Hostel Name
Address
Telephone
Warden
Sub Warden
Green Path Bhikku House
71/3 & 71/4, Green Path, Anandacumaraswamy Mw, Colombo 07.
0113150577
Rev. Dr. M. Dhammajothi, Dept. Of Sinhala.
Mr. M.D. Jothipala
Nawinna Women’s House
445/1, Colombo Road, Nawinna, Maharagama
0112804748
-
Ms. G.D.C. Mangalika
Kirulapone Student House
47, Mahinda Place, Off High Level Road, Kirulapone.
0718016203
-
Mr. M.D. Jothipala
Rajagiriya Men’s House
107/12, Rajagiriya Road, Rajagiriya.
0112878875
-
Mr. M.D. Jothipala (Acting)
Boralesgamuwa Student House
290/2, Maharagama Road, Boralesgamuwa.
0112545205
-
Ms. G.D.C. Mangalika (Acting)

[1] http://www.cmb.ac.lk/?page_id=337 - úYajúoHd, fjí wvúh

නේවාසිකාගාර ස`දහා බ`දවා ගන්නා ලද මු`එ සිසුන් ප‍්‍රමාණය ආසන්න වසර 05 ක කාලය තුළ (1 වසර සිට 4 වසර දක්වා)

  j¾Ih
 n`ojd .ekSï ^jir 4 u tl;=j&
tl;=j
fjki
m%;sY;h
   .eyeKQ
    msßñ
   NsCIq
  2009
2136
881
58
3075
-
36]
  2010
2211
841
30
3082
¬07
35]
  2011
2210
814
37
3061
-21
34]
  2012
2159
728
31
2918
-43
28]
  2013
1741
621
33
2395
-23
26]
  2014


          
සැ.යු.- මු`එ සිසුන් 8500 ත් 10 000 ත් අතර සිටින අතර මෙහි ප‍්‍රතිශතය ආසන්න වශයෙන් ගණනය කර ඇත.

වර්තමාන තත්වය
මේ වනවිට නේවාසිකාගාර සම්බන්ධව උද්ගත වී ඇති නවතම තත්වය කරුණු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.
01. විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින සිසුන්ගෙන් ප‍්‍රමාණවත් තරම් සිසුන්ට නේවාසික පහසුකම් ලබා නොදීම හා
ප‍්‍රමාණවත්් නේවාසිකාගාර ස්ථාපිත නොකිරීම.

02. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ගෙන් 60% ටවත් නේවාසිකාගාර ලබාදීම හා බ`දවා ගන්නා
ප‍්‍රමාණය වැඩිකිරීම කළ යුතුවීම.

03. නව නේවාසිකාගාර 03ක් වත් හැකි ඉක්මණින් ඉදිකිරීමට කටයුතු කළයුතුවීම

04. වාර්ෂික නේවාසිකාගාර ගාස්තුව රු.3000 ක් වැනි අධික මුදලක් අය කිරීම

05. නේවාසිකාගාර ස`දහා බ`දවා ගැනීමේදි සලකා බලනු ලබන රු.100000 වාර්ෂික ආදායම ඉවත්
කර එය රු.ලක්‍ෂ 300000 දක්වා හෝ ඉහළ දැමිය යුතු බවට සිසුන් ඉල්ලීම් කිරීම.

06. නේවාසිකාගාරවල ආරක්‍ෂාව, විදුලිය, ජලය, අධ්‍යයන කටයුතු ස`දහා ඉඩකඩ මදිවීම,
සනීපාරක්‍ෂාව ආදි අංශවල පහසුකම් අවම මට්ටමක පැවතීම
07. නේවාසිකාගාරවල අධික තදබදයක් පැවතීම, එනම් ප‍්‍රමාණයට වඩා සිසුන් ඇතුළත්
කිරීම.(කිත්‍යාකර දැමිය හැක්කේ 400ක් වුවද දැනට 800ක් පමණ දැමීම,

08. ඇතැමි නේවාසිකාගාරවල ආපන ශාලාවක් හෝ නොමැති වීම (නාවින්න, බොරලැස්ගමුව, භික්‍ෂු
ආදි නේවාසිකාගාර)

09. තෙලවල, නාවින්න, බොරලැස්ගමුව,ආදි නේවාසිකාගාර හා කුලි පදනමින් ගත් බොහෝමයක්
නිවාස විශ්වවිද්‍යාලයට දුරින් පිහිටා තිබීම

10. නේවාසිකාගාරවල අධ්‍යාපනයට සුදුසු පරිසරයක් නොමැතිවීම, එනම් ප‍්‍රමාණවත් අධ්‍යයන ශාලා
නොමැතිම, ගෘහ භාණ්ඩ හිගය, ප‍්‍රමාණයට වඩා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම, ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධ
ගැට`එ, කාමරවල විදුලි පංකා නොමැතිවී නිසා අධික රස්නයක් තිබීම, ආදිය ඒ අතර වේ.

මෙකී ගැට`එ රාශියක් හටගෙන ඇති අවස්ථාවක වුව ද විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය විසින් නේවාසිකාගාරවල පහසුකම් සපුරාලනු වෙනුවට සිදු කරන ලද්දේ දිගින් දිගටම නේවාසිකාගාර ස`දහා අය කරනු ලබන මුදල ඉහළ දැමීමත් අවශ්‍ය සිසුන්ට නේවාසිකාගාර ලබා නොදෙමින් නේවාසිකාගාර ලබාදීම කප්පාදු කිරීමය. ඒ අනුව වසර 03ක් වැනි කාලය තුළ නේවාසිකාර ගාස්තු ඉහළ දැම්මේ මෙලෙසිනි.


j¾Ih
wh lsrSu
re'
by< oeuq .Kk
re'
  

2009
200
-
2010
1200
1000
2011
2000
800
2012
3000
1000
2013
3000
-
2012 isg fï olajd whlsÍu re'3000 ls'


                
 සැ.යු. වෛද්‍ය පීඨයේ පමණක් නේවාසිකාගාර ගාස්තුව රු.4200ක් වේ. එනම් නේවාසිකාගාර ස`දහා සාමාන්‍යයෙන් අයකරනු ලබන රු.3000 ට අමතරව නේවාසිකාගාර සංවර්ධන අරමුදල ස`දහා අමතර රු.1200 ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ.

නේවාසිකාගාර ගැට`එවලට සිසුන්ගේ ඉල්ලීම්
01. නේවාසිකාගාර ගාස්තුව රු.800 ක් දක්වා පහත හෙළීම
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ද සිසුන් ඇතුළත් කර ගනු ලබන්නේ අ.පො.ස.උ/පෙළ සමත් වී නියමිත සුදුසුකම් සපුරාගත් විටදීය. එහිදි සලකා බලනු ලබන එකම සුදුසු කම වන්නේ එකී විභාගය ඉහළින් සමත්වී අපේක්‍ෂිත මට්ටමින් විශ්වවිද්‍යාලයට ප‍්‍රවේශ වීමය. එහෙත් ඇතැම් අවස්ථාවලදි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබීම හේතුවෙන් සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන වෙනස්කම් රාශියකි. ඒ අතරින් අධික නේවාසිකාගාර ගාස්තු අය කිරීම හා ප‍්‍රමාණවත් තරම් පහසුකම් නොතිබීම පෙන්වා දිය හැකිය. මේ වන විට නේවාසිකාර ගාස්තුව රු.3000ක් වන අතර එය අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාල සාපේක්‍ෂව ගත්විට ඉතා අධික මුදලකි.

කැලණිය - 600,
ජ’පුර - 750,
පේරාදෙණිය - 750,
සබරගමුව - 500, කොළඹ රු.3000
රජරට - 500,
සෞන්දර්ය - 500,
රුහුණ - 600,
වයඹ - 550,
මෙකී ගැට`එව ඇතු`එව නේවාසිකාගාර සම්බන්ධ ගැට`එ මුල්කරගනිමින් සිසුන් විසින් පරිපාලනය හා අවස්ථා ගණනාවකදීම සාකච්ඡුා කළ ද ඉන් නිසි පිළිතුරු සිසුන් වෙත නොලැබුණි. මේ තත්වය තුළ සිසුන් තම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමින් 2013.11.20 වන දින විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක යෙදුණ අතර එදින උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා, විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිනිය, උපකුලපතිතුමා, නියොජ්‍ය උපතුලපතිතුමා, ලේඛකාධිකාරීතුමා, සියලුම පීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරු, අභ්‍යන්තර මුදල් විගණක, සහකාර ලේඛකාධිකාරී ශිෂ්‍ය හා කාර්ය මණ්ඩල යනාදි අයගෙන් සමස්ත නිලධාරීන් ඉදිරිපිටදී උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා, විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිනිය, උපකුලපතිතුමා, නියොජ්‍ය උපතුලපතිතුමා සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් කෙරෙහි සාධාරණ විස`දුම් දීමට පොරොන්දු විය.
එකී පොරොන්දු ඉටුකිරීමට සති 02 ක කාලයක් ලබාදෙන ලෙස සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර එහෙත් මාස 03 ක් ගතවී ගිය ද එය ඉටුකළේ නැත.
2014.02.25 දින ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ නවක සිසුන් ලියාපදිංචි කරන දිනයේදි නියෝජ්‍ය උපකුලපතිතුමා විසින් දෙමාපිය රැුස්වීමේදි නේවාසිකාගාර ගාස්තු රු.1000 දක්වා අඩු කර ඇති බව ප‍්‍රකාශ කරන ලදි.
එසේ පොරොන්දු දෙමාපියන් ඉදිරිපිට දී ලබාදෙන විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය 2014.03.20 දින ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජිතයන් හා පැවැති සාකච්ඡුාවේදි ප‍්‍රකාශ කරනුයේ නේවාසිකාගාර ගාස්තු පහත නොදමන බවයි.
මේ අනුව නියෝජ්‍ය උපකුලපතිතුමා විසින් දෙමාපියන් හා සිසුන් ද රවටමින් එතුමා ලකුණු දමා ගැනීමේ වෑයමක නියලුණු අතර උපකුලපතිතුමාගේ නියමෙන් හෝ තීරණය තුළ එවැන්නක් ස`දහන් නොවු අතර නවක සිසුන් බ`දවා ගැනීමේදි දිගින් දිගටම පොරොන්දු කඩකරමින් රු.3000 මුදලම ලබා ගැනීම සිදුකරන ලදි. එසේම 2014.03.23 වන දින ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ නවක සිසුන් නේවාසිකාගාර ලියාපදිංචියේදි ද රු.3000 මුදල ලබා ගැනීමට පරිපාලනය කටයුතු කරන ලදි. එහිදි ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජිතයන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් හා දෙමාපියන්ගේ මැදිහත්වීම මත අදාල ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීමට පරිපාලනයට සිදු වු අතර එය සිසුන්ගේ පිට දමමින් ශාස්ත‍්‍ර හා අධ්‍යාපන පීඨ 02 වසා දමමින් පරිපාලනයේ අත්තනෝමතිකභාවය මෙන්ම නොහැකියාව ප‍්‍රදර්ශනය කරන ලදි. එපමණක් ද නොව මේ වන විට සිසුන් 20 කගේ පන්ති තහනම් ද කර ඇත.

02.තෙලවල නේවාසිකාගාරයේ තත්වය
තෙලවල නේවාසිකාගාරය නමින් භාවිතා කරන මෙම ගොඩනැගිල්ල පෙර රජයේ යම් ආයතනයක් ලෙස පැවතී අතර පසුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරක් ස`දහා එය ලබාදෙන ලදි. එය මුලින් පිරිමි නේවාසිකාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන ගිය අතර පසුව එයට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ක‍්‍රමයෙන් අඩු කර එය 

වසා දමන ලදි. එහි යථාර්ථය නම් එය දේශපාලනිකව පරිපාලනය විසින් ගන්නා ලද කි‍්‍රයාමාර්ගයකි.
වසර ගණනාවක් වසා දමා තිබු මෙම නේවාසිකාගාරය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට ලබාදීමට විශ්වද්‍යාලය එකග වන අතර මොරටුව විශ්වද්‍යාලය ද ඊට කැමැති විය. එහෙත් අවසානයේ කුමන හෝ හේතුවක් නිසා එම ගිවිසුම අවලංගු වන අතර නැවත එය 2013 දි පිළිසකර කර භාවිතා කිරීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය කටයුතු කරනු ලැබේ. එයට හේතුව වුයේ වසර ගණනාවකින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසික පහසුකම් වැඩිදියුණු නොකිරීමේ ප‍්‍රතිඵලය තුළ වැඩිවන සිසුන් ප‍්‍රමාණයට නේවාසිකාගාර නොමැතිවීම හේතු කරගෙනය. ඒ අනුව 2013 පෙබරවාරී මස පැවැති සාකච්ඡුාවේදි වැඩබලන උපකුලපති ප‍්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය විසින් ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජිතයන්ට ප‍්‍රකාශ කර සිටිනුයේ මාස 02 ක් ඇතුළත මෙම නේවාසිකාගාරය ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත සිසුන්ට ලබාදෙන බවයි. ඒ අනුව එහි ප‍්‍රතිසංස්කරන කටයුතු ස`දහා එය යුද හමුදාවට භාර දෙන අතර ඔවුන් එම ස්ථානය නවාතැන පළක් ලෙස භාවිතා කරමින් වෙනත් ස්ථාන වල කොන්ත‍්‍රාත් සිදු කළ අතර නේවාසිකාගාරයේ වැඩ මන්දගාමීව සිදු කිරීම හේතුවෙන් එය මාස 02න් ලබා දීමට නොව, වසර 1 1/2 ක් ගිය ද මේ වන විටත් වැඩ අවසන් කර භාරදී නොමැත.
මෙම නේවාසිකාගාරය පිළිසකර කර එය 2011/2012 අධ්‍යයන වර්ෂයේ සිසුන්ට ප‍්‍රථමයෙන්ම ලබාදෙන බවත් නේවාසිකාගාර ලබාදීමට නොහැකි එහෙත් නේවාසිකාගාර ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති ශිෂ්‍යයාවන් වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් මසකට රු. 4000 ක නේවාසිකාගාර දීමනාවක් ලබා දෙන ලදි. එය ද විටින් විට ලබාදුන් අතර ශිෂ්‍ය සංගම් මැදිහත් වී එය නිසිකලට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.
අද වන විට එම නව අධ්‍යයන වර්ෂයකට සිසුන් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර ඉහත නේවාසිකාගාර බලාපොරොත්තුවෙන් නාමලේඛනයේ පසු වු 2011/2012 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ශිෂ්‍යාවන්ට නේවාසිකාගාර ලබානොදීමට විශ්වවිද්‍යාලය තීරණය කරන ලදි. එසේම 2012/2013 නව අධ්‍යයන වර්ෂයේ (2014 පළමු වසර) සිසුන් වෙත ද මෙම නේවාසිකාගාර අර්බුදය පරිපාලනය විසින් උරුම කරන අතර ඔවුනට නේවාසිකාගාර ලබාදීමේදි කටයුතු කළේ මෙලෙසිනි.
වෛද්‍ය පීඨයේ පිරිමි සිසුන් 68 ට පමණක් නේවාසිකාගාර ලැබී ඇති අතර ගැහැණු ළමයි කිසිවකුට නේවාසිකාගාර ලැබී නැත.
විද්‍යා පීඨයේ පිරිමි සිසුන් කිසිවකුටත් නේවාසිකාගාර ලබා නොදී ඇති අතර ගැහැණු ළමයි කොපමණ ප‍්‍රමාණයකට නේවාසිකාගාර ලැබී ඇත්ද යන්න තවම නොදනී.
නීති පීඨයේ පිරිමි සිසුන් 13 ක් බොරලැස්ගමුව කුලී නවාතැනට ද ගැහැණු ළමයි 89 ක් බුලර්ස් නේවාසිකාගාරයට ද අනුයුක්ත කරන ලදි.
ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ පිරිමි සිසුන් 28ක් නාවින්න කුලී නවාතැනට ද ගැහැණු ළමයින් 270ක් යොමු කිරීමට උත්සාහ කළේ භාගෙට වැඩ නිම වූ හමුදා සෙබ`එන් වැඩ කරමින් සිටින්නාවු ද අනාරක්‍ෂිත තෙලවල නේවාසිගාකාරයටය.

කළමණාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයේ පිරිමි සිසුන් 16ක් නාවින්න කුලී නවාතැනට ද ගැහැණු ළමයි 35ක් බුලර්ස් නේවාසිකාගාරයට ද අනුයුක්ත කරන ලදි

මේ වන විටත් තෙලවල නේවාසිකාගාරය පිළිසකර කරමින් පවතින අතර 2014.03.23 දින ගැහැණු ළමයින් 

එයට අනුයුක්ත කිරීමට පරිපාලනය කටයුතු කරන වටත් එහි වැඩ අවසන් වී නොතිබුණී. ඒ අනුව

හමුදා සෙබ`එන් වැඩ පලෙන් ඉවත්ව නොසිටීම හා ඔවුන් එදින ද නේවාසිකාගාරයේ කොටසක අදාල 

ප‍්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සිදුකරමින් සිටීම, ඔවුන් එහි දිවා ? වාසය කිරීම
ආපන ශාලාවක් හෝ සිසුන්ට ආහාර ලබාගැනීමට පහසුකම් නොතිබීම

වැසිකිළි හා අතැම් කාමරවල දොරවල් නොමැතිවීම
අඩි 03ක් පමණ උසින් යුතු අනාරක්‍ෂිත තාප්පය නිසා පිටස්තර පුද්ගලයන්ට ඊට ඇතු`එ විය හැකිවීම
ජල පහසුකම් නොතිබීම
කාමරවල විදුලි පංකා සවිනොකිරිම නිසා දැඩි රස්නයක් ගෙන දීම
කාමරවල යකඩ ඇදක් හා මෙටට්ටයක් පමණක් තිබීම, අවම තිබිය යුතු මේස, පුටු, ඇදුම් දමන රැක්ස් ලොකර්ස් නොතිබුණි
අධ්‍යයන කාමර, ඇ`දුම් වැනීමට ප‍්‍රදේශ පවා නොතිබුණි
මෙකී අඩුපාඩුකම් රාශියක් තිබු අතර මෙම ප‍්‍රදේශයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ස`දහා නේවාසිකාගාරයක් පවත්වාගෙන යාමෙන් ඇතිවන ප‍්‍රායෝගික අවාසි ද රාශියකි.
විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට 70 කි.මී. පමණ දුරින් පිහිටා තිබීම නිසා ගමනාගමන අපහසුතාවයක් පැවතීම. (තුම්මුල්ල සිට අ`ගුලාන හංදිය දක්වා) ඒ අනුව සිසුන්ට වෙලාවට දේශන ස`දහා සහභාගිවීමට නොහැකිවීම, උදෑසන හා සන්ධ්‍යා කාලයේ රථවාහන තදබදයට හසුවීම ඇතු`එ ගැට`එවලට මුහුණ පෑමට සිදුවීම. (බස් රථ ගමනාගමනයකදි අවම පැය 1.15 ක් වත් ගතවේ)
එම නිසාම සවස් කාලයේ හෝ සවස 6ත් 8ත් අතර ගැහැණු ළමයින්ට එම ප‍්‍රදේශයේ හා මාර්ගයේ ගමන් කිරීම 
අනාරක්‍ෂිත වීම(මෙහිදි කලින් පිරිමි ළමයින් සිටියදී පවා ආයුධ පෙන්වා ඔවුන්ගේ මුදල් හා ජංගම දුරකතන 

පැහැර ගත් අතර එසේනම් ගැහැණු ළමයින්ගේ ආරක්‍ෂාව ගැන අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත)
නේවාසිකාගාර පිහිටි ප‍්‍රදේශය තුළ ජනාවාස අඩුවීම.(ගාමන්ට් හා විවිධ කම්පැනි පිහිටා ඇත)

මේ ආකාරයෙන් තෙලවල නේවාසිකාගාරයක් බවට පත්කර ගැනීම තුළ ඇතිවන ගැට`එ මෙන්ම දැනට එහි තත්වය පෙන්වාදිය හැකිය.

03.නේවාසිකාගාර කප්පාදු සිදුකිරීම
ඉහතින් දක්වන ලද නේවාසිකාගාර හා කුලී පදනම මත ලබා ගන්නා ලද ගොඩනැගිලි පදනම් කරගෙන දැනට විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නේවාසිකාගාර පවත්වාගෙන යන අතර ඒ අනුව ස්ථීර නේවාසිකාගාර 07 ක් හා කුලියට ගත් ගොඩනැගිලි 05 ක් මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාලය සතුව ඇති අතර ආසන්න වශයෙන් ස්ථීර නේවාසිකාගාරවල සිසුන් 2900 ට වැඩි සිසුන් ප‍්‍රමාණයක් ද කුලියට ගත් ගොඩනැගිලවලින් කිහිපයක පමණක් සිසුන් 300 ක ප‍්‍රමාණයක් දැඩි තදබදයකින් යුතුව අනුයුක්ත කර පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ඒ හරහා අධ්‍යයන කටයුතුවලට, සනීපාරක්‍ෂාවට, මානසික නිදහසට මෙන්ම ඉඩකඩ සම්බන්ධයෙන් ගැට`එ මතු වී ඇති අතර එකී ගැට`එවලට පිළිතුරු සෙවීම වෙනුවට විශ්වවිද්‍යාලය මගින් දිගන් දිගටම සිදු කරනුයේ එම නේවාසිකාගාරවලට තව තවත් සිසුන් අනුයුක්ත කරමින් තදබ`දය තීව‍්‍ර කිරීමය. එසේම මෙහිදි විශ්වවිද්‍යාලය මගින් බ`දවාගනු ලබන සිසුන් ප‍්‍රමාණය විශ්වවිද්‍යාලයේ මු`එ සිසුන්ගෙන් 30% ටත් වඩා අඩු වේ.(සිසුන් 10 000 ගෙන් ආසන්න සිසුන් 3000 ට පමණ නේවාසික පහසුකම් ලබාදී ඇත* මේ අකාරයෙන් දහසකුත් අඩුපාඩු මධ්‍යයේ තිබෙන නේවාසිකාගාර නමැති ගොඩනැගිලිවලට සිසුන් ගාල් කරමින් ද බ`දවා ලනු ලබන ප‍්‍රමාණය අඩු කරමන් ද විශ්වවිද්‍යාලය කටයුතු කරන අතර කළ යුත්තේ නව ස්ථීර නේවාසිකාගාර හැකි ඉක්මනින් ඇති කරලමින් බ`දවාගනු ලබන සිසුන් ප‍්‍රමාණය වැඩි කිරීමත් ඒවායේ පහසුකම් වැඩිකිරීමත් වේ. අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාලයීය නේවාසිකාගාර ස`දහා අසසෙ වැනි තාක්‍ෂණික පහසුකම් ඇති කල ලංකාවෙන් පළමුවැනියා යැයි පුරසාරම් දොඩන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරවලට නොව විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරවත් නිසි පහසුකම්වලින් සමන්විත නොවේ. එහෙයින් අසසෙ ගැන කවර කතාද? එයින් උපකුලපතිවරයා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අන්තර්ජාතික මට්ටමට ගෙනයනවා යැයි දොඩවන සිහිනයේ ආශ්චර්ය පෙන්නුම් කෙරේ.

04. විශ්වවිද්‍යාලය තුළ බාහිර පාර්ශ්වයන් ස`දහා පොදු වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම
මේ වන විට ආචාර්යවරුන්ගේ හා සිසුන්ගේ විරෝධය හමුවේ උපකුලපතිවරයා විසින් රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක හා නාගරික අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ උවමනාව සංසිදුවමින් කොළඹ ටොරින්ටන් හා ඒ අවට ජොගින් කරන අයගේ අවශ්‍යතාවයට විශ්වවිද්‍යාලය වැනි ස්වාධීන උතුම් ස්ථානයක පොදු වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර සිසුන් අවස්ථා ගණනාවකදීම ඊට විරෝධය පා විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය හා රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක හා නාගරික අමාත්‍යංශයට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇතත් ඒ පිළිබ`දව මෙතෙක් අවධානය යොමු කර නොමැත. සිසුන් වශයෙන් මේ පිළිබ`දව දිගින් දිගටම හ`ඩ නැගු අතර ඊට පරිපාලනය මගින් නිසි පිළිතුරු ලබා නොදුන් අතර ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල භූමිය ස`දහා ඔප්පු නැති බවකි. එසේනම් මේ ආකාරයෙන් වෙනත් පිටස්තර අයෙකුට වුව ද විශ්වවිද්‍යාල භූමියේ ඉදිකිරීම් කළ හැකි අතර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් 1921 සිට වසර 90 කාලයක් පුරා ආරක්‍ෂක සේවාවක් පවත්වාගෙන යමින් යම් පරිපාලනමය ක‍්‍රියාවලියක් තුළ බලාධිකාරයක් පවත්වාගෙන යාමේ ඇති නෛතික අයිතිය අපි ප‍්‍රශ්න කරන්නෙමු.

2014.03.22 වන දින ‘සරසවි මිතුරෝ’ සංගමයේ වාර්ෂික රැුසවිීමේදි හා සෙසු අවස්ථා ගණනාවකදීම උපකුලපතිතුමා ප‍්‍රකාශ කරන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අන්තර් ජාතික මට්ටමට ගොඩනගන බවයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්පත් නගර සභාවට විකිණීමෙන් එතුමා පවසන මට්ටම ගොඩනගන්නේදැයි අපි ප‍්‍රශ්න කරන්නෙමු. එසේම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ වැසිකිළිවල තත්වය ඉතාම කණගාටුදායක මට්ටමක් පවතිද්දී මෙලෙස බාහිර පාර්ශ්වයන්ට පොදු වැසිකිලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ උපකුලපතිවරයාගේ ආණ්ඩු පාර්ශ්වීය ගැති දේශපාලනය තුළ තනතුරු වරප‍්‍රසාද ලබාගැනීමේ අරමුණින් ආණ්ඩුව සතුටු කිරීමේ අරමුණ ද නැත්නම් සැබෑ ලෙසම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ගොඩනැගීමේ යහපත් චේතනාව ද යන්න ප‍්‍රශ්න කරන්නෙමු.

මේ අනුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ප‍්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුවක් වන එමෙන්ම ිඒෙෙ ෘැඩැකදචපැබඑ ක්‍ැබඑරු හා බෞද්ධාලෝක මාවතට මුහුණලා දිවෙන ප‍්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඉදි කෙරෙන මෙම පොදු වැසිකලි පද්ධතියට සිසුන් ලෙස අප දැඩි විරෝධය දක්වන අතර එය හකුලා ගන්නා ලෙස ද දන්වා සිටින්නෙමු.

සිසුන් 20 දෙනෙකුගේ පන්ති තහනම් කිරීමේ පරිපාලනයේ අත්තනෝමතික ක‍්‍රියාදාමය මේ වන විට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ ශිෂ්‍ය හිමිනමකගේ හා ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ සිසුන් ඇතු`එව සිසුන් 20 දෙනෙතුගේ පන්ති තහනම් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරය විසින් කි‍්‍රයාකර ඇත. එයට හේතුව වන්නේ ශිෂ්‍ය ගැට`එවලට විස`දුම් ඉල්ලා සිටිමයි. එහි ආසන්නම සිදුවීම වු 2014.03.23 දින තෙලවල නේවාසිකාගාරයට ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ නවක ශිෂ්‍යයාවන් ඇතුළත් කිරීමේදි සිසුන්ට දුන් පොරොන්දු පරිපාලනය විසින් තව දුරටත් කඩ කරමින් කටයුතු කිරීමට යාමේදි සිසුන් හා දෙමාපියන් ඊට මැදිහත් වී එය වලක්වාලීමට කටයුතු කර අතර එහිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් මැදිහත්වීම පදනම් කරගෙන සිසුන් 20 දෙනෙතුගේ පන්ති තහනම් කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. (ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජතයන් මෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් තම සහෝදර සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාරවල පහසුකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ලදි. විශේෂයෙන් මෙම තෙලවල නේවාසිකාගාරය සම්බන්ධව ගැට`එ රාශියක් ඒ වන විට උද්ගත වී තිබුණි.
විශේෂයෙන් සිසුන්ට ලබාදුන් පොරොන්දු ඉටු නොකිරීම හේතුවෙන් සිසුන් ඒ පිළිබ`දව කතා කිරිමද තෙලවල නේවාසිකාගාරයේ ඇති ගැට`එ (ඉහත දක්වා ඇති* පෙන්වා දෙමින් ද බාහිර පාර්ශ්වයන්ට විශ්වවිද්‍යාල භූමියේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට විරෝධය පෑම, නේවාසිකාගාර ගාස්තුව රු.3000 සිට 800 දක්වා අඩු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම, ඈත ගම්වල සිට ප‍්‍රථම වතාවට කොළඹ නගරයට පැමිණි ශිෂ්‍යාවන් 270 ක් හමුදාවේ සෙබ`එන් සම`ග භාගෙට වැඩ නිම වු ගොඩනැගිල්ලක ආහාර, ජලය, ආරක්‍ෂාවක් නැතිව හුදකලාව එහි ඇතු`එ කිරිමට එරෙහිව එය අභියෝග කිරීම ආදි තමන්ට බලපාන ලද තමාගේ ප‍්‍රශ්න හා සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටමින් ඒ පිළිබ`දව කතා කිරීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් පරිපාලනය සිසුන් 20 දෙනෙකුට ලබා දෙන්නේ ඔවුන්ගේ පන්ති තහනම් කිරීමේ නියෝගයකි. එසේම ඊට කිසි`දු ආකාරයකින් සම්බන්ධයක් නැති ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නවතාලමින් ශාස්ත‍්‍ර හා අධ්‍යාපනය පීඨයන් දින නියමයක් නැතිව වසා දමන්නේද පරිපාලනයට මෙවැනි සු`එ කාර්යයක්වත් කර ගැනීමට නොහැකි බව තවදුරටත් පෙන්වමිනි. එසේ සිසුන් වෙත ලබාදෙන ලද ලිපිවල ද දුර්වලතා දක්නට ලැබේ. එමගින් විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයේ කෙරුවාවේ තරම හෙළි වේ. 
ගැට`එ ඇති කළේ පරිපාලනයයි නමුත් වරදකරුවන් කර ඇත්තේ සිසුන්ය.
මේ ආකාරයෙන් පරිපාලනය විසින්ම ඇති කරනු ලබන හා ඔවුන්ගේ දුර්වලතාවය නිසා උද්ගත වන්නාවු ද ගැට`එවලට විස`දුම් ඉල්ලා සිටින සිසුන්ට ලබාදෙනු ලබන පන්ති තහනම ඉතා අසාධාරණ එමෙන්ම පළිගැනීමේ පටු අරමුණින් සිදුකළ එකක් බව පෙන්වා දෙන අතර එමගින් සිසුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට මෙන්ම අනාගත දිවියට ද හානි ගෙන දෙන ආකාරයෙන් ඉතා දුෂ්ට ලෙස කටයුතු කර ඇති බව අපි පෙන්වා දෙන්නෙමු. 

සමස්තපීඨ ශිෂ්‍ය එකමුතුව - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

පිටපත්
සියලුම මාධ්‍ය ආයතන
විශ්වවිද්‍යාල අචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය
විශ්වවිද්‍යාල අචාර්යවරු - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
සියලුම පීඨ ශිෂ්‍ය සංගම් - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

Thursday, April 24, 2014

සමසෞඛ්‍ය උපාධිය කප්පාදු කළේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයයි

සම සෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ උපාධි කාලසීමාව කප්පාදු කර ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් බවත්, සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨ සිසු ප්‍රශ්නය ඇත්තේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණක් බවත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පැවසීය.
මඩකලපුව හා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලවල එම තත්ත්වය නොමැති බවද ඒ මහතා පැවසීය.
උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා ඒ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් හත්සිය එකොළොස් දෙනෙකුට මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ආධාර මුදල් ලබාදීම සඳහා උඩරට කලා සංගම් ශාලාවේදී පැවති උත්සව සභාව අවසානයේ මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.
එහිදී ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨ සිසුන්ගේ උපාධි කාලසීමාව වසර තුනකට එහා ගෙන යාමට අවසර නොදෙන බවත්, සමසෞඛ්‍ය සිසුන් වසර හතරක උපාධි කාලසීමාවක් ඉල්ලා සිටින බවත්ය.

Wednesday, November 28, 2012

අධ්‍යාපනයේ වත්මන් අර්බුදය කුමක්ද? (සංවාදයට ප‍්‍රවේශයක්)

අධ්‍යාපනයේ වත්මන් අර්බුධය කුමක්ද යනමැයෙන් එලිදක්වා ඇති සම්පූර්ණ පොත මෙහි දැක්වේ. මෙහිදී ඔබයේ අදහස්, හෝජතා, චෝදනා අප ඉතා අගය කරමු. ඒ සඳහා මෙහි පහලින් ‍කොමෙන්ටු වශයෙන් හො අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට (www.iusfsl.org) ගොස් ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.